ภาพกิจกรรม
สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงิน 70,000.- ให้กับ นางสุจิรา  เมฆนิติ ภรรยา พ.อ.อ.สุรพงษ์   เมฆนิติ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.57 ซึ่งเป็นสมาชิก จำนวน 7 ปี 9 เดือน ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2556 สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงิน 70,000.- ให้กับ นางสุจิรา เมฆนิติ ภรรยา พ.อ.อ.สุรพงษ์ เมฆนิติ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.57 ซึ่งเป็นสมาชิก จำนวน 7 ปี 9 เดือน ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2556  (1)
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 5 จำกัด เมื่อวันที่ 12 พ.ย.57ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 5 จำกัด เมื่อวันที่ 12 พ.ย.57 (145)
ตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.ไพบูลย์  เปี่ยมกมล  ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมี่อวันที่ 8 ต.ค.57ตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.ไพบูลย์ เปี่ยมกมล ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมี่อวันที่ 8 ต.ค.57 (1)
สหกรณ์ฯ มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.ละเอียด  ไวยพารา  ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมี่อวันที่ 25 ก.ย.57สหกรณ์ฯ มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.ละเอียด ไวยพารา ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมี่อวันที่ 25 ก.ย.57 (1)
ตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.วีระศักดิ์ ศรีวิชัย  ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมี่อวันที่ 25 ก.ย.57ตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ พ.อ.อ.วีระศักดิ์ ศรีวิชัย ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมี่อวันที่ 25 ก.ย.57 (1)