ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 100 ปี สหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 100 ปี สหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (11)
น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร เข้ารับโลห์ น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร เข้ารับโลห์ "สหกรณ์ดีศรีประจวบฯ" เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  (6)
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  (124)
สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงิน 80,000.-บาท ให้กับทายาท(รับแทน) นางทัศนีย์  ขุนทอง ภรรยาของ นายปรีชา   ขุนทอง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 ต.ค.58  ซึ่งเป็นสมาชิก จำนวน 19 ปี 2 เดือน ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2557สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงิน 80,000.-บาท ให้กับทายาท(รับแทน) นางทัศนีย์ ขุนทอง ภรรยาของ นายปรีชา ขุนทอง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 ต.ค.58 ซึ่งเป็นสมาชิก จำนวน 19 ปี 2 เดือน ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2557 (1)
น.ท.กนก  ชำนิศาสตร์ ผช.ผจก.สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงิน 30,000.- ให้กับ นายมงคล   สมประสงค์ บุตรของ ร.ท.ศิวัช   ยอดมณี  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 11 เม.ย.58น.ท.กนก ชำนิศาสตร์ ผช.ผจก.สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงิน 30,000.- ให้กับ นายมงคล สมประสงค์ บุตรของ ร.ท.ศิวัช ยอดมณี ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 11 เม.ย.58 (1)