ท่านต้องเตรียมพร้อมอย่างไร เมื่อท่านทำเรื่องกู้เงินกรณีพิเศษ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว


1. การกู้เงินกรณีพิเศษในรายที่ไม่เข้าระเบียบ ทางสหกรณ์ได้จัดคณะกรรมการชุดเล็ก พิจารณาก่อนโดยมี น.อ.วุฒิพล อเมกอง เป็นประธาน
2. ผู้กู้ต้องชี้แจงรายการหนี้สินทั้งหมด ทั้งหนี้ในระบบ และนอกระบบให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานที่แสดงว่า เป็นหนี้จริง
3. แสดงรายการ รายรับทุกช่องทาง และรายจ่ายประจำเดือนที่แน่นอน
4. เหตุผลของการกู้ว่า นำเงินไปทำอะไร
5. แผนการบริหารเงินหลังจากได้รับเงินกู้ว่าจะบริหารอย่างไร
6. ขอให้ผู้ยื่นกู้กรณีพิเศษนำหลักฐานข้อมูลดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยนำเข้าประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูล ก่อนนำเสนอในที่ประชุมสหกรณ์ประจำเดือน
 
เอกสารแนบ pdf1 [ Download ]