ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
81 ชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินกู้‏
82 รายงานกิจการประจำปี 2555
83 ประกาศ !! ร้อยละเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555
84 ขอเชิญสมาชิก สอ.บน.5 ฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.55
85 สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ นายประภัสสร์ เพ็ชรวิเศษ จำนวนเงิน 30,000.-บาท
86 สหกรณ์ ยกเลิกการกันเงินรายได้ของสหกรณ์ฯ ประจำเดือน
87 ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2555‏
88 รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด
89 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ขยายวงเงินฝากเพิ่มไม่เกิน 6,000,000.-บาท
90 ประกาศ : สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ลดเปอร์เซ็นต์เงินเดือนที่จะนำมายื่นกู้จาก 30% ลดเหลือ 25%