ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก


เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของตลาดเงิน และสถานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด จึงประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ดังนี้
 
1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.75 ต่อปี
2. เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50 ต่อปี
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
 
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก [Download]