ประกาศ การกู้สามัญ และการกู้ฉุกเฉิน


เนื่องด้วยมติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ครั้งที่ 6/61 ลงวันที่ 5 มิ.ย.61 ได้มีมติดังนี้
 
1. การกู้สามัญ ให้กู้ได้เมื่อส่งครบ 1 ใน 8 ของสัญญากู้ (จากปกติ ส่งครบ 1 ใน 6 ของสัญญากู้)
 
2. การกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ 1 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 20,000.- บาท ระยะเวลาในการผ่อนส่ง 8 งวด โดยมียอดเงินคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 15% และสามารถรีไฟแนนซ์ได้ใหม่ เมื่อส่ง 1 ใน 2 ของสัญญากู้
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่  6 มิ.ย.61 เป็นต้นไป