ประกาศ ขอให้สมาชิกติดต่อรับเงินรอจ่ายคืน


       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ครั้งที่ 9/61 เมื่อ 5 กันยายน 2561 มีมติให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ขาดจากสมาชิกภาพ เพราะขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือ ขาดการชำระค่าหุ้นรายเดือนรวมถึงหกงวด โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการและให้ติดต่อรับเงินรอจ่ายคืนจากสหกรณ์ฯ นั้น
 
       บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว ยังไม่มีผู้ติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืนจากสหกรณ์ฯ จึงประกาศให้สมาชิกติดต่อรับเงินดังกล่าวภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 หากไม่ติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืน สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นที่จะต้องโอนบัญชีเงินรอจ่ายคืนเข้าเป็นบัญชีทุนสำรองต่อไป 
 
ประกาศ ขอให้สมาชิกติดต่อรับเงินรอจ่ายคืน [Download]