ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่


เพื่อให้การดำเนินงานของ สอ.บน.5 จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สมความมุ่งหมายของทางราชการ จึงให้ดำเนินการดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ  

ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ pdf1 [ Download ]