คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 ประจำปี 2565

 


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 ประจำปี 2565
         
    น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ
ประธานกรรมการ
     
Palung      
น.อ.สุวิทย์  สงขาว
รองประธานกรรมการ 1 
  น.อ.เกียรติศักดิ์  สมศรี
รองประธานกรรมการ 2
  น.อ.สามารถ  ว่องทรงเจริญ
รองประธานกรรมการ 3
 
     
ร.อ.ชวัรวิทย์  ปานดำ
กรรมการ ผสก.,ผกง.,มว.จัดหา
  น.ท.เมธี  เวทไธวง
กรรมการ ผชย.
  น.ท.ณรงค์ศักดิ์  มิใย
กรรมการ  กทน.,ฝชอ
 
     
ร.ท.วีรยุทธ  ธรรมกูล
กรรมการและเลขานุการ
ผยก.,ผกข.,งป.,ผกบ.,สนง.หน้า
ห้อง,ผธก.,ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด
  ร.ต.กิตติศักดิ์  คงฤทธิ์
กรรมการ ผขส.
  น.ต.พีระพงษ์  คงนาวัง
กรรมการ ผนบ.,
รพ.กองบินฯ,ผกร.,ฝบบ.อุตุ
 
charkkrit      
ร.ท.จักรกฤช  สวัสดี
กรรมการ คลังรวมการ,
ฝพธ.,ฝทสส.,นิรภัย
  น.ท.สุขสัน  นุปะทัง
กรรมการ ฝูง 501
  น.ท.วีระ  อยู่หลง
กรรมการ พัน.อย.,ศูนย์ฟื้นฟู
 
     
น.ต.ทักษิณ  จิตตคาม
กรรมการ ร้อย ทสห.
  น.ต.จำเนียร ขวัญพราย
กรรมการ ฝสอ.