คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ประจำปี 2564


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ประจำปี 2564
         
    น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ
ประธานกรรมการ
     
Palung   Palung    
น.อ.พลัง  วิทยาภรณ์
รองประธานกรรมการ 1 
  น.อ.สุวิทย์  สงขาว
รองประธานกรรมการ 2
  น.อ.สามารถ  ว่องทรงเจริญ
รองประธานกรรมการ 3
 
     
ร.อ.นิวัฒน์  ภิรมย์ศรี
กรรมการ ผสก.,ผกง.,มว.จัดหา
  น.ท.เมธี  เวทไธวง
กรรมการ ผชย.
  น.ต.วิชัย  ขำโพธิ์
กรรมการ  กทน.,ฝชอ
 
sawang      
น.ท.สว่าง  อ่ำศรี
กรรมการและเลขานุการ
ผยก.,ผกข.,งป.,ผกบ.,สนง.หน้า
ห้อง,ผธก.,ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด
  น.ท.สมพล  อัมพวา
กรรมการ ผขส.
  น.ท.ขจร  อินทร์ศักดิ์
กรรมการ ผนบ.,
รพ.กองบินฯ,ผกร.,ฝบบ.อุตุ
 
charkkrit      
ร.ท.จักรกฤช  สวัสดี
กรรมการ คลังรวมการ,
ฝพธ.,ฝทสส.,นิรภัย
  น.ต.สุทธิชัย  ศรีทองอุทัย
กรรมการ ฝูง 501
  ร.ท.สุรวุฒิ  ท่าห้อง
กรรมการ พัน.อย.,ศูนย์ฟื้นฟู
 
     
ร.ท.ไพรัตน์  พวงสุวรรณ
กรรมการ ร้อย ทสห.
  น.ต.สุรบดี  บุญคำมูล
กรรมการ ฝสอ.