คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ประจำปี 2563


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ประจำปี 2563
         
    น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์
ประธานกรรมการ
     
Wisan   Palung    
น.อ.เสกสรร  สายเพ็ชร์
รองประธานกรรมการ 1 (ผู้จัดการ)
  น.อ.พลัง  วิทยาภรณ์
รองประธานกรรมการ 2
  น.อ.กิจจาพจน์  สุกเพชร
รองประธานกรรมการ 3
 
     
ร.อ.นิวัฒน์  ภิรมย์ศรี
กรรมการ ผสก.,ผกง.,มว.จัดหา
  น.ท.เมธี  เวทไธวง
กรรมการ ผชย.
  น.ต.วิชัย  ขำโพธิ์
กรรมการ  กทน.,ฝชอ
 
Panya      
น.ต.ปัญญา  โภควณิช
กรรมการและเลขานุการ
ผยก.,ผกข.,งป.,ผกบ.,สนง.หน้า
ห้อง,ผธก.,ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด
  น.ท.สมพล  อัมพวา
กรรมการ ผขส.
  น.ท.ขจร  อินทร์ศักดิ์
กรรมการ ผนบ.,
รพ.กองบินฯ,ผกร.,ฝบบ.อุตุ
 
     
น.ต.สุนทร มาสันเที๊ยะ
กรรมการ ผสอ.ฯ
  น.ต.สุทธิชัย  ศรีทองอุทัย
กรรมการ ฝูง 501
  ร.ท.สุรวุฒิ  ท่าห้อง
กรรมการ พัน.อย.,ศูนย์ฟื้นฟู
 
  Sunan    
ร.ท.ไพรัตน์  พวงสุวรรณ
กรรมการ ร้อย ทสห.
  น.ต.สุนันท์  เทียนจ่าง
กรรมการ คลังรวมการ,ฝพธ.,ฝทสส.,นิรภัย