คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ประจำปี 2561


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ประจำปี 2561
         
    น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร
ประธานกรรมการ
     
seupsagun     wuttipon  
น.อ.สืบสกุล จงรักษ์
รองประธานกรรมการ 1
  น.อ.อดิศักดิ์ ศรีสารากร
รองประธานกรรมการ (ผู้จัดการ)
  น.อ.วุฒิพล อะเมกอง
รองประธานกรรมการ 2
 
     
น.ต.อิศรพงศ์ วิบูลย์นัฏ
กรรมการ ผสก.,ผกง.,มว.จัดหา
  น.ท.เมธี เวทไธวง
กรรมการ ผชย.
  น.ต.อนุชา บุญชัย
กรรมการ  กทน.,ฝชอ
 
     
น.ท.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ
กรรมการและเลขานุการ
ผยก.,ผกข.,งป.,ผกบ.,สนง.หน้า
ห้อง,ผธก.,ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด
  น.ท.ธำรง   สุนทรวงษ์
กรรมการ ผขส.
  ร.ต.ฉัตรชัย สวัสดิพานิช
กรรมการ ผนบ.,
รพ.กองบินฯ,ผกร.,ฝบบ.อุตุ
 
    Somyot  
น.ต.สุนทร มาสันเที๊ยะ
กรรมการ ผสอ.ฯ
  น.ต.ชิตพล อุไรพงษ์
กรรมการ ฝูง 501
  น.ต.วีระ อยู่หลง
กรรมการ พัน.อย.,ศูนย์ฟื้นฟู
 
       
ร.ท.เกริก กิจชนม์
กรรมการ ร้อย ทสห.