คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ประจำปี 2562


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ประจำปี 2562
         
    น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร
ประธานกรรมการ
     
Wisan   wuttipon   Palung  
น.อ.วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์
รองประธานกรรมการ 1 (ผู้จัดการ)
  น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง
รองประธานกรรมการ 2
  น.อ.พลัง วิทยาภรณ์
รองประธานกรรมการ 3
 
     
น.ต.อิศรพงศ์ วิบูลยนัฏ
กรรมการ ผสก.,ผกง.,มว.จัดหา
  น.ท.เมธี เวทไธวง
กรรมการ ผชย.
  น.ต.อนุชา บุญชัย
กรรมการ  กทน.,ฝชอ
 
     
น.ท.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ
กรรมการและเลขานุการ
ผยก.,ผกข.,งป.,ผกบ.,สนง.หน้า
ห้อง,ผธก.,ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด
  น.ท.ธำรง   สุนทรวงษ์
กรรมการ ผขส.
  ร.ต.ฉัตรชัย สวัสดิพานิช
กรรมการ ผนบ.,
รพ.กองบินฯ,ผกร.,ฝบบ.อุตุ
 
  Panya   Somyot  
น.ต.สุนทร มาสันเที๊ยะ
กรรมการ ผสอ.ฯ
  น.ต.ปัญญา โภควณิช
กรรมการ ฝูง 501
  น.ต.วีระ อยู่หลง
กรรมการ พัน.อย.,ศูนย์ฟื้นฟู
 
  Sunan    
ร.ท.เกริก กิจชนม์
กรรมการ ร้อย ทสห.
  น.ต.สุนันท์  เทียนจ่าง
กรรมการ คลังรวมการ,ฝพธ.,ฝทสส.,นิรภัย