ข้อบังคับ / ระเบียบสหกรณ์


ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5  จำกัด

 1. ข้อบังคับสหกรณ์ pdf1 [ Download ]

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน จำกัด

 1. ระเบียบว่าด้วย  การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 2. ระเบียบว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 3. ระเบียบว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 pdf1Download ]
 4. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 5. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 pdf1Download ]
 6. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 pdf1Download  ]
 7. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 pdf1Download ]
 8. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 pdf1 [ Download ]
 9. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 pdf1 Download ] 
 10. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 pdf1 Download ] 
 11. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 pdf1 Download ] 
 12. ระเบียบว่าด้วย  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 13. ระเบียบว่าด้วย  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 pdf1 [ Download ] 
 14. ระเบียบว่าด้วย  การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ] 
 15. ระเบียบว่าด้วย  ที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 16. ระเบียบว่าด้วย  ที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 17. ระเบียบว่าด้วย  การรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 18. ระเบียบว่าด้วย  หุ้น พ.ศ.2551 pdf1 [ Download ]
 19. ระเบียบว่าด้วย  หุ้น พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 20. ระเบียบว่าด้วย  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 21. ระเบียบว่าด้วย  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 22. ระเบียบว่าด้วย  การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 23. ระเบียบว่าด้วย  การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 pdf1 [ Download ] 
 24. ระเบียบว่าด้วย  การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ] 
 25. ระเบียบว่าด้วย  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 26. ระเบียบว่าด้วย  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 pdf1 [ Download ]
 27. ระเบียบว่าด้วย  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 28. ระเบียบว่าด้วย  การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 29. ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและคู่สมรส แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 pdf1Download ]
 30. ระเบียบว่าด้วย  การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2557 pdf1 [ Download ]
 31. ระเบียบว่าด้วย  การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 32. ระเบียบว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 33. ระเบียบว่าด้วย  เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 34. ระเบียบว่าด้วย  เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 pdf1Download ]
 35. ระเบียบว่าด้วย  เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 pdf1Download ]
 36. ระเบียบว่าด้วย  เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 pdf1 [ Download ]
 37. ระเบียบว่าด้วย  เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 38. ระเบียบว่าด้วย  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและพนักงานอื่น พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 39. ระเบียบว่าด้วย  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและพนักงานอื่น พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 40. ระเบียบว่าด้วย  การให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 pdf1 [ Download ]
 41. ระเบียบว่าด้วย  การให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 42. ระเบียบว่าด้วย  ว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิก หรือคู่สมรส พ.ศ.2556 pdf1 [ Download ] 
 43. ระเบียบว่าด้วย  การรับฝากเงินจากสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 pdf1Download ]
 44. ระเบียบว่าด้วย  ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2556 pdf1Download ]
 45. ระเบียบว่าด้วย  ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558 pdf1 [ Download ] 
 46. ระเบียบว่าด้วย  ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ] 
 47. ระเบียบว่าด้วย  วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2558 pdf1 [ Download ] 
 48. ระเบียบว่าด้วย  วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2558 pdf1 [ Download ] 
 49. ระเบียบว่าด้วย  การใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2560 pdf1 [ Download ] 
 50. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 pdf1 [ Download ] 
 51. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 pdf1 [ Download ]
 52. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 pdf1 [ Download ]