ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2565
ประจำเดือน เมษายน 2565
1. รายได้ : 2,373756.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 128,1088.08.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,092,667.92.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 896 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 650 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 246 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2565
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ท.ปุมสักก์ ตั้งสมบูรณ์ (สังกัด ผชย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 40 สัญญา เป็นเงิน 583,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 16 สัญญา เป็นเงิน 11,770,500.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 56 สัญญา จำนวน 12,353,700.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
1. รายได้ : 2,604,720.45.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 149,155.42.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,455,565.03.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 893 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 650 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 242 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1.พ.อ.อ.วีรภัทร อภัยพงษ์  (สังกัด ฝูง.501.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.น.ท.สุรบดี บุญคำมูล (สังกัด ผสอ.)
2..พ.อ.อ.กฤษฏา กลิ่นสมหวัง (สังกัด ฝูง.501)
สมาชิกเข้าใหม่
1.จ.อ.ภูริเดช โพธิ์ทอง (ฝูง.501)
2.จ.ต.สยามรัฐ สระทองจันทร์ (สังกัด ทสห.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 36 สัญญา เป็นเงิน 553,380.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน 19,064,000.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 54 สัญญา จำนวน   19,617,380.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2565
ประจำเดือน มกราคม 2565
1. รายได้ : 2,317,647.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 109,124.87.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,208,522.13.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 892 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 651 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 241 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1.น.ท.หญิงณัฐกาญจน์ โกสุมวัชราภรณ์  (สังกัด รร.นนก.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.พ.อ.อ.อุบลศักดิ์ ใยบำรุง  (สังกัด ร้อย ทสห.)
สมาชิกเข้าใหม่
1.พ.อ.อ.อิสเรศ หรั่งสอาด (ฝูง.501)
2.พ.อ.ท.โสภณ แช่มช้อย (สังกัด ผขส.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 27 สัญญา เป็นเงิน 438,840.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 22 สัญญา เป็นเงิน 18,283,000.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 49 สัญญา จำนวน 18,721,840.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
1. รายได้ : 2,514,496.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 153,357.90.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :   2,667,853.90.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 893 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 654 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 239 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.อ.วิชัย เนียมสิน (ข้าราชการบำนาญ)
2.ร.อ.ธวัชชัย ยอดแก้ว (ข้าราชการบำนาญ)
3.ร.ท.เชาวลิต  จัตุเนตร (ข้าราชการบำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.พ.อ.อ.ธวัชชัย  จตุเทน (สังกัด รพ)
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ท.พงษ์ศิริ พงษ์ไพร (ฝูง.501)
2.นางอุไรวรรณ เฉลิมเกียรตินุกูล (สังกัด ผสก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 37 สัญญา เป็นเงิน 583,800.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 17 สัญญา เป็นเงิน 9,515,700.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 54 สัญญา จำนวน 10,099,500.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1. รายได้ : 2,629,357.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 499,667.43.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,129,689.57.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 895 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 658 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 237 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1.น.อ.ชจร อินทรศักดิ์ (ข้าราชการบำนาญ)
2.ร.ท.สัญญา อภัยภูเบศร์ (ข้าราชการบำนาญ)
3.ร.ต.อำนาจ ธุวสุจิเรข (ข้าราชการบำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ท.นฤทธิศักดิ์ บุตรศรีภูมิ(สังกัด ฝูง.501)
2.จ.อ.หญิง ฃลิตา จุตุเนตร(วสังกัด ฝคก.)
3.นายวิรัตน์ มาลาพันธ์(สังกัด ผฃย)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 32 สัญญา เป็นเงิน 489,620.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 11 สัญญา เป็นเงิน 9,767,0003,100.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 61 สัญญา จำนวน 10,256,526620.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2564
ประจำเดือน ตุลาคม 2564
1. รายได้ : 2,413,369.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 116,927.26.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,296,441.74.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 895 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 663 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 232 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ต.เนรมิต มัจฉา (ย้ายสังกัด)
2. พ.อ.อ.เอกราษฏร์ ศิลป์ชันธ์ (สังกัด พัน อย.)
3. นายวัลลภ จิตต์การุณ (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. นายสมชาย นันทชัย (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.เอกราช พานจันทร์ (สังกัด ฝูง.501)
2. จ.ต.สิทธิกร ป้องนาน (สังกัด ผสก.)
3. น.ส.โสภิตา เสียงดี (สังกัด อาคารที่พักอ่าวมะนาว)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 45 สัญญา เป็นเงิน 682,800.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 16 สัญญา เป็นเงิน 9,993,100.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 61 สัญญา จำนวน 10,675,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2564
ประจำเดือน กันยายน 2564
1. รายได้ : 2,468,574.69.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 2,706,492.65.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  237,917.96.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 899 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 665 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 234 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2564
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1.พ.อ.ต.สรรพวัฒน์    บัวครอง  (สังกัด รร.การบิน)
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
ไม่มี
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 27 สัญญา เป็นเงิน  470,960.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 25 สัญญา เป็นเงิน 19,056,600.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 52 สัญญา จำนวน 19,527,560.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2564
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
1. รายได้ : 2,668,438.60.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 200,058.94.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,468,379.66.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 889 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 661 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2564
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.หญิง ภูพนา  สุทธารักษ์ (สังกัด รพ.)
2. จ.อ.ธรรมรัตน์  คำแพง (สังกัด  ผชอ.)
3. จ.ต.สมฤทธิ  ราศรี (สังกัด ผนบ)
4. จ.ต.จิรเมธ  ขวัญชุม (สังกัด ผชอ.)
5. นางรสสุคนธ์  พุกอนันต์ (สังกัด ผสก.)
6. น.ส.ปิยธิดา  ยาจันทรา  (สังกัด จัดหา)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 45 สัญญา เป็นเงิน 686,600.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน 18,360,250.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 68 สัญญา จำนวน 19,046,850.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
1. รายได้ : 2,431,886.68.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 171,608.87.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,260,277.10.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 889 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 659 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 230  คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1.จ.อ.ชนันธร เกษมสรวล (สังกัด พัน.อย.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ต.พันฤทธิ์ พิฃัยณรงค์ (สังกัด รพ.)
2. ร.ต.เนติ วรมุสิก (สังกัด รพ.)
3. จ.ท.วัชรพงศ์ จบเจนไพร (สังกัด ผขส.)
4. น.ส.อลิศา โทณะวณิก (สังกัด รพ.)
5. น.ส.ปวันรัตน์ ลุ้ยประเสริฐ (สังกัด ผชอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 49 สัญญา เป็นเงิน 778,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 24 สัญญา เป็นเงิน 18,995,400.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 72 สัญญา จำนวน 19,773600.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2564
ประจำเดือน มิถุนายน 2564
1. รายได้ : 2,483,869.17.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 187,392.14.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,296,477.03.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 889 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 659 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 230  คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1.จ.อ.ชนันธร เกษมสรวล (สังกัด พัน.อย.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ต.พันฤทธิ์ พิฃัยณรงค์ (สังกัด รพ.)
2. ร.ต.เนติ วรมุสิก (สังกัด รพ.)
3. จ.ท.วัชรพงศ์ จบเจนไพร (สังกัด ผขส.)
4. น.ส.อลิศา โทณะวณิก (สังกัด รพ.)
5. น.ส.ปวันรัตน์ ลุ้ยประเสริฐ (สังกัด ผชอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 49 สัญญา เป็นเงิน 778,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 24 สัญญา เป็นเงิน 18,995,400.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 72 สัญญา จำนวน 19,773600.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
1. รายได้ : 2,483,869.17.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 187,392.14.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,296,477.03.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 889 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 646 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 243 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. น.ต.เชาวลิต ชูศรี (สังกัด ผกง.)
2. น.ต.เชาวลิต ชูศรี (สังกัด ผกง.)
3. จ.ต.ยศวัฒน์ วงษ์เนตร  (สังกัด ร้อย.ทสห.)
4. นายอิสราพงษ์ กล้ากสิการ (สังกัด  ผพธ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 54 สัญญา เป็นเงิน  876,840.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน  18,044,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 72 สัญญา จำนวน 18,920,840.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2564
ประจำเดือน มีนาคม 2564
1. รายได้ : 2,704,529.17.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 1,953,106.92.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 751,422.25.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 883 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 642 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 241 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.ต.ประยุทธ  เทียมทัด (สังกัด  บำนาญ)
2. จ.อ.รักศักดิ์ ศรีตระกูล (สังกัด  พีน.อย.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. น.ท.รภัสสรณ์  ทองแท้ (สังกัด ผพธ)
2. ร.ท.ปราณนต์ บุญเจริญไพศาล (สังกัด  ผสอ.)
3. จ.อ.สราลัญ ครุฑเสือ  (สังกัด ผสอ.)
4. จ.อ.วรภัทร ทับสุลิ (สังกัด  ผชอ.)
5. จ.ท.ธรรมชาติ  ตราครบุรี  (สังกัด  ผสอ.)
6. จ.ท.ชานนท์ งอนลด  (สังกัด  ผขส.)
7. จ.ต.ชัยวุฒิ ตันอุดมวัฒน์  (สังกัด  ผชย.)
8. นายพรชัย ศรีเทฑ (สังกัด  ผชย.)
9. นายกิตติคุณ ศรีสุมาตย์  (สังกัด  ผกพ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 48 สัญญา เป็นเงิน  739,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน  16,208,200.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 100 สัญญา จำนวน  16,947,200.00.- บาท