ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1. รายได้ : 2,389,086.00. บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 561,629.31 บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,827,456.69.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 873 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 642 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 231 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. นายประหยัด อ่ำคำ (สังกัด พนักงานราชการ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. ร.ต.เอกราช จันทาคำ (สังกัด ฝทสส)
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. ร.ต.ศุภชัย สุภาภา (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.นฤทธิศักดิ์ บุตรศรีภูมิ (สังกัด ฝูง.501.)
2. จ.อ.หญิง ชลิตา จัตุเนตรฺ์ (สังกัด ฝคก.)
3. นายวิรัตน์ มาลาพันธ์ (สังกัด ผชย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน 386,300.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 12,333,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 53 สัญญา จำนวน 12,719,300.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
1. รายได้ : 2,310,339.00. บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 175,001.69 บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,135,337.31 บาท
5. จำนวนสมาชิก : 873 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 643 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 230 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ท.นริศน์ เลือดไทย  (สังกัด ผกพ.)
2. ร.ต.สันทัด พรหมมณี (สังกัด บำนาญ)
3. พ.อ.อ.วสันต์ เขียวสง่า (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. ร.ต.มานิต ชุ่มชื่น (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.ธีรภัทธ จันทร์ทอง  (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ท.วรณ บุญนิ่ม  (สังกัด  ร้อย ทสห.)
3. จ.ท.ภูวิศ คำราษฏร์  (สังกัด  ผชอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 39 สัญญา เป็นเงิน 568,796.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 14 สัญญา เป็นเงิน 11,507,100.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 53 สัญญา จำนวน  12,075,896.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2563
ประจำเดือน กันยายน 2563
1. รายได้ : 2,335,601.35.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 31,383.12.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,304,218.23.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 874 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 648 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 226 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2563
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.นายน้อย  พงษ์รักษา  (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
ไม่มี
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 35 สัญญา เป็นเงิน 514,280.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 12,624,800.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 53 สัญญา จำนวน  13,139,080.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
1. รายได้ : 2,383,263.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 186,952.12.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,196,310.88.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 875 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 234 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. จ.อ.ธิติวุฒิ โกมินทร์ (สังกัด ผขส.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.น.ท.สุนทร มาสันเที๊ยะ  (สังกัด ผสอ.)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ต.สราวุธ หงษ์โต (สังกัด พัน.อย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 49 สัญญา เป็นเงิน 783,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 17,162,100.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน 17,946,000.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
1. รายได้ : 2,341,737.22.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 260,937.17.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,080,800.05.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 876 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 643 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. พ.อ.อ.เอกชัย ยอดชาย (สังกัด ผนบ.)
2. จ.ท.ธนวัตน์ สืบทอง (สังกัด ผชอ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.ภาคภูมิ โรจนศิริพงษ์ (สังกัด รพ.)
2. พ.อ.อ.อำนาจ ยศสิงห์ (สังกัด อย.)
3. จ.อ.นัญธวุฒิ โปตะการักษ์ (สังกัด อย.)
4. จ.ท.ภาสกร ทองวิเศษ (สังกัด อย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 49 สัญญา เป็นเงิน 742,500.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน 18,732,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน 19,474,500.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
1. รายได้ : 2,402,908.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 211,437.05.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,191,470.95.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 874 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ส.ศิริลักษณ์ กันมา
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.วัชรพล โพธิ์ทอง (สังกัด ผสอ.)
2. จ.ต.อัครฃัย หาญกล้า (สังกัด ผขส.)
3. จ.ต.ฤทธิกร สายคำมูล  (สังกัด ผชย.)
4. นายณัฐพล เชาวน์โอภาส  (สังกัด ผขส.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 46 สัญญา เป็นเงิน 681,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 19 สัญญา เป็นเงิน 15,374,100.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน 16,055,300.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
1. รายได้ : 2,213,979.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 207,139.15.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,006,839.85.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 871 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 638 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ส.สุภาวดี เครือแตง
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตนมงคล (สังกัด ผชอ.)
2. จ.ต.วรินทร์ พิริยะเกียรติไพศาล (สังกัด ผชย.)
3. จ.ต.ธนพล  พรมอุบล (สังกัด ผสอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 37 สัญญา เป็นเงิน 586,300.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 10 สัญญา เป็นเงิน 5,517,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 47 สัญญา จำนวน 6,103,300.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2563
ประจำเดือน เมษายน 2563
1. รายได้ : 2,217,192.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 214,423.89.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,002,768.11.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 869 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 636 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1.พ.อ.อ.พิเชฐ พุ่มจิตร (สังกัด ผสก)
2.จ.อ.อิศวรรณ์ นวลกิ้ม (สังกัด ฝูง 501)
3.น.ส.น้ำผิึ้ง แจ้งสามสี (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
4.น.ส.ปิ่นปินัทธ์ แก้วฉลาด (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1.พ.อ.อ.ตรีพล พิชัยกาญจน์ (สังกัด ฝูง.501)
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. พ.อ.อ.สุพรรณ์ แก้วสุพรรณ (สังกัด ฝูง 501)
2. จ.อ.หญิงปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ (สังกัด ผกร.)
3. จ.ต.อภิชัย อุ่นใจเพี่ือน (สังกัด ผชย.)
4. น.ต.สุรบดี วงศ์คำมูล (สังกัด ผสอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 35 สัญญา เป็นเงิน 518,300.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน 24,657,500.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน 25,175,800.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563
1. รายได้ : 2,371,679.15.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 2,109,669.23.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 262,009.92.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 870 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 636 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 237 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1.พ.อ.อ.มนตรี นิมา (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1.จ.อ.ฃลวิทย์ พรหมภักดี (สังกัด ร้อย ทสห.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.น.ท.จรัญ เฉลยจรรยา  (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.อ.สวโรจน์ ไชยสิริศุภสิน (สังกัด ฝูง.501)
2. พ.อ.อ.อาณัฐ พึ่งภิญโญ (สังกัด พัน.อย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 43 สัญญา เป็นเงิน 670,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน  16,626,450.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน  17,296,650.00.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1. รายได้ : 2,015,859.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 210,437.44.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,805,421.55.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 871 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 634 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 237 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.ท.บรรจง สีเสม  (สังกัด บำนาญ.)
2.ร.ต.ภคภพ เมืองจันทร์ (สังกัด บำนาญ)
3.พ.อ.อ.ปฏิภัทร พึ่งทรัพย์  (สังกัด ร้อย ทสห.)
4.จ.อ.กรกต เกตุกุล  (สังกัด ผชอ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ต.เอกกราช จันทาคำ (สังกัด ผสอ,)
2. จ.อ.ฐิติกร ธนะสังข์ (สังกัด ผชอ.)
3. จ.อ.ภูเบศร์ เปล่งปลั่ง (สังกัด ผชอ.)
4.จ.ท.พงศกร ทรัพย์สมบูรณ์  (สังกัด ผสอ.)
5.จ.ต.ปิยะณัฐ ชิณขักร์  (สังกัด ผสอ.)
6.จ.ต.ธนากร บุญตามทัน (สังกัด ผนบ.)
7.จ.ต.ผจญ สมนึก  (สังกัด ผกพ.)
8.จ.ต.สราวุธ จักกะพาก (สังกัด ผธก.)
9.จ.ต.เอกพงษ์  แซ่เฮ้ง (สังกัด ฝคก.)
10.นายอิทธิพัทธ์ โสกงโสด  (สังกัด ผสอ.)
11.นายจักรพงศ์ ชัยสิทธิ์  (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
12.น.ส.ขวัญณดา  เต็งน้อย  (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 41 สัญญา เป็นเงิน 614,400.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน  15,884,800.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน  16,499,200.00.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
1. รายได้ : 2,543,041.08.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 200,792.92.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,342,248.08.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 863 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 632 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 231 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.ต.สิริวัฒน์  พิศผ่อง  (สังกัด บำนาญ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.ร.ต.สุรวัฏ  อิ่มใจ (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.อ.วรพล สิทธิประเสริฐ (สังกัด ฝูง.501.)
2. จ.ท.อธิพงษ์ กิติราช (สังกัด ฝูง.501)
3. จ.ต.ชัชรินทร์ คุ้มพะเนียด (สังกัด ร้อย.ทสห.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 56 สัญญา เป็นเงิน 858,300.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน  12,977,600.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน  13,835,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
1. รายได้ : 2,023,412.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 189,049.56.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,834,362.44.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 861 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 630 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 231 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.ท.โอภาส  สาตรา (สังกัด บำนาญ.)
2.ร.ต.สิทธิภูมิ  สาลีเขตต  (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.ร.ต.สุรวัฏ  อิ่มใจ (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. พ.อ.อ.ศุภวิชญ์   หินแก้ว  (สังกัด ผชย.)
2. จ.อ.อภินันท์   เชยชอุ่น  (สังกัด ผสอ.)
3. จ.ท.จิรเมธ  กองเงินนอก  (สังกัด  ผชอ.)
4.จ.ต.กิตติภณ  วจยะสิริวรรณ  (สังกัด  ผชอ.)
5.จ.ต.ภัททพล  พูลทั่วญาติ  (สังกัด ร้อย ทสห.)
6.จ.ต.ยุทธนา  จิจจ์เอื้อ  (สังกัด ร้อย ทสห.)
7.จ.ต.ธนาคินทร์   ปุ่นปาน  (สังกัด พัน.อย.)
8.น.ส.มาริษา   สายนพคุณ  (สังกัด อาคารที่พักฯ)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 35 สัญญา เป็นเงิน 508,400.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 13 สัญญา เป็นเงิน  9,389,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน  9,897,400.00.- บาท