ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1. รายได้ : 2,254,023.04.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  166,499.80.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,087,523.24- บาท
5. จำนวนสมาชิก  : 837 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  614  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  223 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม  2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. พ.อ.อ.อาณัฐ   พึ่งภิญโญ  (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ท.ภาสุวัฒน์   จันทรเศรษฐ  (สังกัด ผกร.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
- ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.กฤตพล  บัวเผื่อน  (สังกัด ฝูง.501)
2. จ.ท.วิษณุ  สรรพอาสา  (สังกัด  พัน.อย.)
3. จ.ท.สุกฤษฏิ์  เที่ยงธรรม  (สังกัด ผชอ.)
4. จ.ต.สุทัะศน์  จาบกัน  (สังกัด  พัน.อย.)
5. น.ส.บาจรีย์  บำรุงกิจ  (สังกัด อาคารที่พักฯ)
6. น.ส.อริยา  จีบเจือ  (สังกัด ผสก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน 13,884,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 30 สัญญา เป็นเงิน 476,300.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน 14,360,300.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
1. รายได้ : 2,136,064.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  502,591.31.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,633,472.69- บาท
5. จำนวนสมาชิก  : 836 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  610  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  226 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ส.เขมนิต ณ มหาไชย (สังกัด สอ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
- ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.อ.พรพจน์ ยอดทอง  (สังกัด พัน.อย.)
2. พ.อ.อ.เมธาสิทธิ์ ขวัญกิจวงศ์ธร (สังกัด ร้อย.ทสห.)
3. จ.อ.ปรัชญา สร้อยแสง (สังกัด ฝูง.501)
4. จ.ท.วัฒนพงษ์ โสภณจิรโรจน์ (สังกัด ร้อย.ทสห.)
5. จ.ต.วิกรม เหมพิทักษฺ์ (สังกัด ผชอ.)
6. จ.ต.สุรพัศ อยู่เย็น (สังกัด ผชอ.)
7. จ.ต.สุวัฒน์ ชัยจันทร์ (สังกัด ร้อย.ทสห.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 16,763,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน 469,300.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน 17,232,300.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
1. รายได้ : 2,012,982.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  140,427.19.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,872,554.81- บาท
5. จำนวนสมาชิก  :  830 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  606  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  224 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม  2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.ต.ศักดิ์ศรณ์ กุลเสวต  (สังกัด บำนาญ)
2. นางสุรัสวดี จันทร์ขำ (สังกัด อาคารที่พัก สวัสดิการฯ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
- ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ร.ต.สมพงษ์ เกิดคง (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. พ.อ.อ.สนธยา อัดแสง (สังกัด ผชอ.กทน ฯ.)
2. จ.ท.ณพัสสกร บุญเกตุ (สังกัด ผชย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 22 สัญญา เป็นเงิน 315,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 13 สัญญา เป็นเงิน 10,852,850.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 35 สัญญา จำนวน 11,167,850.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
1. รายได้ : 2,157,758.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  164,588.21.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,993,169.79. - บาท
5. จำนวนสมาชิก  :   829 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  604  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  225 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม  2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ต.พิชยา  เหมือนพร้อม  (สังกัด ฝูง.501)
2. พ.อ.ต.ภานุพงษ์  ตือพงษ์  (สังกัด ผชอ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
- ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. ร.ท.ศักดิ์ชัย  ทรงโกมล (สังกัด บำนาญ) 
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ท.กฤษฏา  แก้วช่วย  (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ต.พีรพัฒน์  ธรรมโชติกา  (สังกัด กทน.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 46 สัญญา เป็นเงิน 672,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 16 สัญญา เป็นเงิน 13,371,770.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 95 สัญญา จำนวน 14,043,970.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
1. รายได้ : 2,218,982.41.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  150,822.31.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,068,160.10. - บาท
5. จำนวนสมาชิก  :   829 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  605  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  224 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.ต.ณัฐพงศ์  อินทรวิมล  (สังกัด บก.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. จ.ท.อิศรา  เขื่อนขันธ์ (สังกัด ผชอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1.จ.ต.อัฐพงษ์  พุ่มกะเนา  (สังกัด ฝูง.501)
2.น.ส.กัญญาภัค  ชูจันทร์  (สังกัด พัน.อย.)
3.น.ส.ศิริมนต์  นัยนะแพทย์  (สังกัด ผธก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 66 สัญญา เป็นเงิน 1,029,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน 19,269,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 95 สัญญา จำนวน  20,298,000.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
1. รายได้ : 2,018,990.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  151,033.24.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,867,956.76. - บาท
5. จำนวนสมาชิก  :   828 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  603  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  225 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.อ.สุรเกัยรติ  ยาวะโนภาส  (สังกัด ฝูง.501)
2. น.ส.พรรณทิพยฺ์  โพธิ์งาม  (สังกัด อาคารที่พัก)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. จ.อ.ธีรวัฒน์  แก้วกู่ (สังกัด ผนบ.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1.จ.ท.วิศวัสต์  กลิ่นฉุน  (สังกัด ร้อย.ทสห.)
2.นายไพรัตน์  แจ่มแจ้ง  (สังกัด ผชย.)
3.นางมลฤดี มนพลับ  (สังกัด ผสก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 78 สัญญา เป็นเงิน 1,030,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 17 สัญญา เป็นเงิน 12,216,600.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 95 สัญญา จำนวน 13,247,500.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
1. รายได้ : 2,113,565.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  158,104.62.00.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,955,460.38. - บาท
5. จำนวนสมาชิก  :   828 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  597  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  231 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สมาชิกที่ลาออก 
 ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
- ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ท.พรศักดิ์ อาจแสน  (สังกัด ผธก.)
2.ร.ท.หญิง กวิตา ทองดี  (สังกัด ผกง.)
3.จ.ท.หญิง ณัฐวรรณ  หอมจันทร์  (สังกัด ผกง.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 21 สัญญา เป็นเงิน 7,532,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน 229,900.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 49 สัญญา จำนวน 7,762,800.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2561
ประจำเดือน เมษายน 2561
1. รายได้ : 2,110,220.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  229,508.22.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,880,711.78. - บาท
5. จำนวนสมาชิก  :  828 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  591  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  237 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.ท.กิตติธัช รัตนมณีวงศ์  (สังกัด ร้อย.ทสห.)
2. ร.ท.หญิง ศิริลักษณ์ สะท้อนเกียรติงาม (สังกัด รพ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
- ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
- ไม่มี
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 30 สัญญา เป็นเงิน 223,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 11 สัญญา เป็นเงิน 8,615,741.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 41 สัญญา จำนวน 8,838,741.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2561
ประจำเดือน มีนาคม 2561
1. รายได้ : 2,026,916.88.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  2,534,060.16.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  507,143.28- บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :   - บาท
5. จำนวนสมาชิก  :  827 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  585  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  242 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.อ.ธนดล วงศ์อักษร (สังกัด ผกบ.)
2. น.ส.สุณิสา ปัญจะรสสา  (สังกัด ร้อย.ทหส.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
- พ.อ.ต.อนุรักษ์  เมืองเล็ก  (สังกัด อาคารที่่พัก.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ต.ณรงค์ฤทธิ์ มะโนรัตน์  (สังกัด  พัน.อย.)
2. จ.ต.ณรงค์ศักดิ์ สิงห์เล็ก  (สังกัด ผสก.)
3. นายวิทยา สร้อยชะเอม (สังกัด ผชย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 29 สัญญา เป็นเงิน  207,010.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 17 สัญญา เป็นเงิน 12,286,328.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 46 สัญญา จำนวน 12,493,338.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
1. รายได้ : 1,886,018.01.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  201,193.56.00.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,684,824.45. - บาท
5. จำนวนสมาชิก  :  828 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  578  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  250 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. จ.อ.สุขพัฒน์ อุ่นตา (สังกัด ร้อย.ทสห.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
- ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ต.เจษฏา พิมพ์แก้ว (สังกัด ผชย.)
2. นางศรัญญา ปุณณะเวส (สังกัด ผกพ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 34 สัญญา เป็นเงิน 255,700.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 12 สัญญา เป็นเงิน 6,502,420.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 24 สัญญา จำนวน 6,758,120.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2561
ประจำเดือน มกราคม 2561
1. รายได้ : 2,201,844.59.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  959,767.57.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,242,077.02. - บาท
5. จำนวนสมาชิก  :  826 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  573  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  253 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2561
สมาชิกที่ลาออก 
- ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. น.ต.จารุพัฒน์ ทวีพัฒนะพงศ์ (สังกัด ฝูง 501)
2. น.ต.อรรถกร บรรณะศรี  (สังกัด ฝูง 501)
3. ร.ต.กิตติพงษ์ กองแก้วสดใส  (สังกัด ผกง)
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.อิทธิพล ทวีศรี (สังกัด ฝูง 501)
2. ร.ต.หญิง จุฑารัตน์ สุดเลิศสิน (สังกัด งป.)
3. พ.อ.อ.ชาญวิทย์ ศรีฤกษ์ (สังกัด พัน.อย.)
4. จ.อ.สุรพล คงเกษม (สังกัด ร้อย.ทสห.)
5. จ.อ.หาญณรงค์ นวมปั้น (สังกัด ฝูง 501)
6. จ.ต.ดิศพงศ์ ประมงวัฒนา (สังกัด ฝพธ
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 16 สัญญา เป็นเงิน 132,500.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 14 สัญญา เป็นเงิน 7,554,900.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 30 สัญญา จำนวน 7,687,400.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
1. รายได้ : 1,970,022.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  218,870.01.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,751,151.99.- บาท
5. จำนวนสมาชิก  :  825 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  583  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  242 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สมาชิกที่ลาออก 
1. พ.อ.ท.เอกราช พาขุน (สังกัด ผชย.)
2. จ.อ.ศิวพร สังสรรค์ศิริ (สังกัด ฝูง 501.
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. ร.อ.ชะโลม น่วมสวัสดิ์ (สังกัด บำนาญ)
2. พ.อ.ท.นวพล หน่อทิม (สังกัด ฝูง 501)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ท.สุทธิชัย เรียบร้อย (สังกัด ฝูง 501)
2. นางกอบกุล เนตรสอน (สังกัด อาคารที่พัก)
3. น.ส.พรรณทิพย์ โพธิ์งาม (สังกัด อาคารที่พัก)
4. น.ส.ศิริลักษณ์ กันมา (สังกัด อาคารที่่พัก)
5. น.ส.พนิดนันท์ เสวิกุล (สังกัด อาคารที่พัก)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2560
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 35 สัญญา เป็นเงิน 271,300.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน  10 สัญญา เป็นเงิน 7,070,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน  45 สัญญา จำนวน 7,594,830.00.- บาท