ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
1. รายได้ : 2,247,333.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 147,541.58.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,099,791.42.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 853 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 632 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 221 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1.น.ท.อนุชา   บุญชัย  (สังกัด  ผชอ.)
2.ร.ท.เจษฏากร   วัดสง่า  (สังกัด  ฝูง 501)
3.ร.ต.หญิง ช่อผกา  ภู่โตกหวาย  (สังกัด บำนาญ)
4.พ.อ.อ.สถาพร   เพชรดำ  (สังกัด  ฝูง 501)
5.พ.อ.อ.ชอบชนะ   เนตินิยม  (สังกัด ฝูง 501)
6.นางอำพร    เลือดไทย   (สังกัด  ผกพ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.พ.อ.อ.สมสิน   สาลีโคตร  (สังกัด พัน.อย.)
สมาชิกเข้าใหม่
1. น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ (สังกัด บก.)
2. พ.อ.อ.ธวัชชัย   จตุเทน (สังกัด รพ.)
3. จ.ท.ชัยชนะ   เนียมสิน  (สังกัด  ฝูง.501.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 34 สัญญา เป็นเงิน 511,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 13 สัญญา เป็นเงิน  8,326,400.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 47 สัญญา จำนวน  8,837,400.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2562
ประจำเดือน กันยายน 2562
1. รายได้ : 2,339,006.62.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 2,452,091.60.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  113,084.38  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : - บาท
5. จำนวนสมาชิก : 857 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 636 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 221 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กันยายน  2562
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ต.วัศพล สอนไทย (สังกัด รพ.)
2. จ.อ.วิษณุพงศ์ ลาน้ำเที่ยง (สังกัด พัน.อย.)
3. จ.ต.พงศธร  ปทุมมาศ (ร้อย ทสห.)
4. น.ส.กิรณา เบญจมงคลชัย (สังกัด รพ.)
5. น.ส.จุฑามาศ วงษ์เณร (สังกัด ผพธ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 51 สัญญา เป็นเงิน 822,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 14 สัญญา เป็นเงิน  6,804,760.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน  7,627,660.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2562
ประจำเดือน สิงหาคม 2562
1. รายได้ : 2,249,890.49.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 150,056.60.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,099,833.89 - บาท
5. จำนวนสมาชิก : 852 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 631 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 221 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1.จ.อ.อรรถพล  เทียมทัน  (สังกัด พัน.อย.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.จ.ท.อธวัฒน์ แก้วสนธยา  (สังกด ผพธ.)
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.ธีรวัฒน์  จุฬามณี  (สังกัด ฝูง 501)
2. พ.อ.อ.ธฌาภัทร  ชยานุสรณ์รัตนกุล (สังกัด ผนบ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 57 สัญญา เป็นเงิน 546,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 14,158,600.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 77 สัญญา จำนวน  14,704,800.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
1. รายได้ : 2,399,569.49.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 167,937.65.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,231,631.84 - บาท
5. จำนวนสมาชิก : 852 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 623 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 229 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1.นางอุไรวรรณ  เฉลิมเกียรตินุกูล  (สังกัด ผสก.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.อินทัช  เนตรน้อย  (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ท.ไชยวัฒน์  โสภิณ (สังกัด พัน.อย.)
3. นายศุภกิจ  มนพลับ  (สังกัด ผสก.)
4. น.ส.นันท์นภัส  เหมือนประยูร   (สังกัด รพ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 34 สัญญา เป็นเงิน 465,400.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 12,435,505.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 70 สัญญา จำนวน  12,900,905.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
1. รายได้ : 2,158,666.05..- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 148,925.36..- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,009,740.69. - บาท
5. จำนวนสมาชิก : 846 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 619 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 230 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน  2562
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.น.ท.คเชนทร์ นุชผ่องใส (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ท.สุทธิมาศ นิโครธา (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ต.จักรกฤษ นุชนุ่ม (สังกัด ร้อย ทสห.)
3. จ.ต.หญิง กิตติกัญญา อุบลจินดา (สังกัด ร้อย ทสห.)
4. น.ส.วนิชญา จันทร์เสน่ห์ (สังกัด ร้อย ทสห.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 27 สัญญา เป็นเงิน 424,800.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 14 สัญญา เป็นเงิน 10,257,500.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 70 สัญญา จำนวน 14,048,950.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
1. รายได้ : 2,285,061.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 178,362.62.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,106,698.33 - บาท
5. จำนวนสมาชิก : 846 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 618 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 228 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
พ.อ.อ.ธณาภัทร  ชยานุวรณ์รัตนกุล  (สังกัด ผนบ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.อินทัช เนตรน้อย (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ท.ไชยวัฒน์ โสภิณ (สังกัด พัน.อย.)
3. นายศุภกิจ มนพลับ (สังกัด ผสก.)
4. น.ส.นันท์นภัส เหมือนประยูร (สังกัด รพ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 40 สัญญา เป็นเงิน 655,400.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 13,393,550.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 70 สัญญา จำนวน 14,048,950.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2562
ประจำเดือน เมษายน 2562
1. รายได้ : 2,343,389.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 275,079.12.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :2,068,309.88 - บาท
5. จำนวนสมาชิก  : 840 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  613 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 227 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน เมษายน  2562
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. นางพัชรี  ศิริรัตนมงคล (สังกัด ผธก.)
สมาชิกเข้าใหม่
1. พ.อ.อ.จีรศักดิ์  ภู่ทอง  (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.อ.หญิงนพวรรณ  ไทธานี  (สังกัด  ผทสส)
3. จ.ท.เอกพจน์  ศรีชุม  (สังกัด พัน.อย.)
4. จ.ท.อดิศักดิ์  ยนตรี  (สังกัด พัน.อย.)
5. จ.ท.ทินกฤต  ชาญวิชิตชัย  (สังกัด ผสอ.)
6. จ.ท.โชติมันต์  จันทร์หอม  (สังกัด ผสอ.)
7. จ.ต.นราธิป  สุกันตะ  (สังกัด ผกพ)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 29  สัญญา เป็นเงิน  22,975,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 41 สัญญา เป็นเงิน  689,400.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 70 สัญญา จำนวน  23,664,600.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2562
ประจำเดือน มีนาคม 2562
1. รายได้ : 2,099,366.14.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 2,163,453.05.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ : 64,086.91 - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : - บาท
5. จำนวนสมาชิก  : 840 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  609 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 231 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1. พ.อ.อ.ศราวุฒิ  แพใหญ่ (สังกัด ฝูง.501)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ท.อธิวัฒน์  แก้วสนธยา (สังกัด ผพธ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 42 สัญญา เป็นเงิน 629,100.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 11 สัญญา เป็นเงิน 6,617,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 53 สัญญา จำนวน  7,246,100.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
1. รายได้ : 2,045,394.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 181,066.40.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,864,327.60- บาท
5. จำนวนสมาชิก  : 835 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  606  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  229 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.อ.สืบสกุล จงรักษ์ (สังกัด บก.ทอ.)
2. ร.ต.อัษฏางค์ ศรประเสริฐ (สังกัด บำนาญ)
3. จ.อ.หญิงลักขณา ใจเนียน (สังกัด ผพร)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. พ.อ.ต.ณัฐพล กองแก้ว (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.อ.ภูริทัต ศิริวรรณ (สังกัด พัน.อย.)
3. จ.อ.หญิง ลักขณา ใจเนียน (สังกัด ผพธ.)
4. จ.อ.พิพัทธ์ พุกผล (สังกัด ฝูง 501.)
5. จ.ต.ศรายุทธ โพงาม (สังกัด พัน.อย.)
6. น.ส.ชรินวัชร์ เสียงใหญ่ (สังกัด งป.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 35 สัญญา เป็นเงิน 537,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 27 สัญญา เป็นเงิน 16,556,700.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 62 สัญญา จำนวน 17,093,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2562
ประจำเดือน มกราคม 2562
1. รายได้ : 2,216,252.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  185,682.60.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,030,569.40- บาท
5. จำนวนสมาชิก  : 837 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  616  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  221 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.ต.ชาลี เชื้อแถว  (สังกัด บำนาญ.)
2. จ.ท.เทพชัย เดชอุดม  (สังกัด ผพธ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. พ.อ.อ.ชาญวิทย์ ศรีฤกษ์ (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ท.อดิศร ดวงพรรัตน์ (สังกัด พัน.อย.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. ร.ต.โสภณ สวัสดี (สังกัด บำนาญ)
2. ร.ต.ธรรมนูญ ชูชี่ืน (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ท.หญิงสุวิชญา ป้านสำราญ (สังกัด ฝทสส.)
2. จ.ต.ชาญยุทธ์ ศิริเวสย์ (สังกัด  ผขส.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 40 สัญญา เป็นเงิน 615,080.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน 15,373,648.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 63 สัญญา จำนวน 15,988,728.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1. รายได้ : 2,254,023.04.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  166,499.80.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,087,523.24- บาท
5. จำนวนสมาชิก  : 837 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  614  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  223 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม  2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. พ.อ.อ.อาณัฐ   พึ่งภิญโญ  (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ท.ภาสุวัฒน์   จันทรเศรษฐ  (สังกัด ผกร.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
- ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.กฤตพล  บัวเผื่อน  (สังกัด ฝูง.501)
2. จ.ท.วิษณุ  สรรพอาสา  (สังกัด  พัน.อย.)
3. จ.ท.สุกฤษฏิ์  เที่ยงธรรม  (สังกัด ผชอ.)
4. จ.ต.สุทัะศน์  จาบกัน  (สังกัด  พัน.อย.)
5. น.ส.บาจรีย์  บำรุงกิจ  (สังกัด อาคารที่พักฯ)
6. น.ส.อริยา  จีบเจือ  (สังกัด ผสก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน 13,884,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 30 สัญญา เป็นเงิน 476,300.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน 14,360,300.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
1. รายได้ : 2,136,064.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย :  502,591.31.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,633,472.69- บาท
5. จำนวนสมาชิก  : 836 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้  610  คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้  226 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ส.เขมนิต ณ มหาไชย (สังกัด สอ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
- ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
- ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.อ.พรพจน์ ยอดทอง  (สังกัด พัน.อย.)
2. พ.อ.อ.เมธาสิทธิ์ ขวัญกิจวงศ์ธร (สังกัด ร้อย.ทสห.)
3. จ.อ.ปรัชญา สร้อยแสง (สังกัด ฝูง.501)
4. จ.ท.วัฒนพงษ์ โสภณจิรโรจน์ (สังกัด ร้อย.ทสห.)
5. จ.ต.วิกรม เหมพิทักษฺ์ (สังกัด ผชอ.)
6. จ.ต.สุรพัศ อยู่เย็น (สังกัด ผชอ.)
7. จ.ต.สุวัฒน์ ชัยจันทร์ (สังกัด ร้อย.ทสห.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 16,763,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน 469,300.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน 17,232,300.00.- บาท