ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
1. รายได้ : 5,080,651.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 493,214.48.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  4,587,436.52.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 887 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 636 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 251 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกาายน 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.อ.อนุชา คำสุข (สังกัด รร.นนก.)
2.น.อ.อดิศักดิ์ ศรสารากร(สังกัด ศซบ.ทอ.)
3. ร.ต.แทน อ่อนทรัพย์ (สังกัด บำนาญ)
4. พ.อ.อ.หญิงลักขณา ใจเนียน (สังกัด ผพธ.บน.5)
5. จ.อ.พงศ์พัฒน์ สุกใส (สังกัด ผชย.บน.5)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. จ.อ.วรภัทร ทับสุลิ (สังกัด บน.23)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.อ.หญิง มณีวรรณ ขันฆกาศ (สังกัด รพ.บน.5)
2. พ.อ.อ.อนุวัต สุรสินธุ์ (สังกัด สน.ผบช.)
3. พ.อ.อ.สกลภัทร ทวีศรี (สังกัด รพ.65.5)
4. จ.อ.ธนวิศว์ กิตติพิพัฒน์ธาดา (สังกัด ฝูง 501)
5. จ.อ.ชนันธร เกษมสรวล (สังกัด พัน.อย.)
6. จ.อ.สหเทพ อุตสาหะ (สังกัด ผชย.)
7. จ.ต.หญิง น้ำเพชร อุ่นพันธูหริ่ม (สังกัด ฝูง 501)
8. น.ส.รุ่งอรุณ ยะพลหา (สังกัด ผสก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 53 สัญญา เป็นเงิน 828,100.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 19 สัญญา เป็นเงิน 15,145,000.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 72 สัญญา จำนวน 15,973,100.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2565
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
1. รายได้ : 2,578,973.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 60,614.68.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,518,358.32.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 892 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 638 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 254 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1. พ.อ.อ.อนุวัต สุรสินธุ์ (สังกัด บก.บน.5)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. พล.อ.ต.ชัยเดช รัตนบรมเลิศ (สังกัด บำนาญ)
2. จ.ต.ภัททพล พูลทั่วญาติ (สังกัด ร้อย ทสห.)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.จักรกฤษณ์ ประสิทธิ์ (สังกัด ผสอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 46 สัญญา เป็นเงิน 626,780.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 11 สัญญา เป็นเงิน 11,360,000.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 57 สัญญา จำนวน 11,986,780.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2565
ประจำเดือน กันยายน 2565
1. รายได้ : 29,944,032.63.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 5,277,052.44.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  24,666,980.19.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 891 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 638 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 253 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.อ.กฤตพล บัวเผื่อน (สังกัด รร.การบิน)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. จ.ท.กฤษ กาลหะ (สังกัด ผขส.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.ปราโมทย์ ศรีงาม (สังกัด ผชอ.)
2. จ.ต.นภัส นาคเทศ (สังกัด กทน.)
3. จ.ต.หญิง เกศินี วินิจ (สังกัด ผธก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 42 สัญญา เป็นเงิน 661,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน 23,955,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน 24,616,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2565
ประจำเดือน สิงหาคม 2565
1. รายได้ : 27,434,041.53.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 59,869.27.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  27,374,172.26.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 891 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 250 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.อ.กฤตพล บัวเผื่อน (สังกัด รร.การบิน)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ท.พจน์พนา  พัฒน์แก้ว  (สังกัด ผชอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 41 สัญญา เป็นเงิน 626,560.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 17 สัญญา เป็นเงิน  15,800,900.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 58 สัญญา จำนวน 16,427,460.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
1. รายได้ : 24,514,185.46.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 2,958,815.00.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  21,555,370.46.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 890 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 642 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 248 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.ต.ไพฑูรยฺ บุญทิม (สังกัด บำนาญ)
2. จ.อ.ยุรนันท์ สอนภักดี (สังกัด ผนบ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
. พ.อ.ท.วิษณุวรรธน์ วงศ์ จันทร์อินทร์  (สังกัด บน.4)
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. ร.ต.ปัญญา ชนะสงคราม (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ต.เอกพล ธนนันท์วัฒนา  (สังกัด ผขส.)
2. นายรณกร แสนสุข (สังกัด ผกบ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 34 สัญญา เป็นเงิน 502,800.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน  27,122,000.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 62 สัญญา จำนวน 27,624,800.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประจำเดือน มิถุนายน 2565
1. รายได้ : 22,250,180.46.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 2,907,885.00.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  19,342,295.462.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 892 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 649 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 243 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2565
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ บุตรวงษ์  (สังกัด  ผนบ)
2. พ.อ.อ.คมวิทย์ ทนะขว้าง (สังกัด พัน.อย.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.สาธิต ทัศมาลี (สังกัด  ฝคก.)
2. จ.อ.ธนาธิป รอดน้ำมิตร (สังกัด ผชอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 45 สัญญา เป็นเงิน 712,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 24 สัญญา เป็นเงิน  25,902,700.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 69 สัญญา จำนวน 26,614,700.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
1. รายได้ : 2,627,178.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 787,486.99.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,839,691.01.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 894 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 650 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 244 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1. พ.อ.อ.จารุวัฒน์ คล้ายคลึง (สังกัด  บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. จ.อ.วิศวัสต์ กลิ่นฉุน (สังกัด ร้อย.ทสห.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. ร.ท.ประพันธ์ สุนันทะ (สังกัด  บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ท.ปุมสักก์ ตั้งสมบูรณ์ (สังกัด ผชย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 44 สัญญา เป็นเงิน 638,950.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 15 สัญญา เป็นเงิน 10,824,152.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 56 สัญญา จำนวน 11,463,102.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2565
ประจำเดือน เมษายน 2565
1. รายได้ : 2,373756.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 128,1088.08.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  1,092,667.92.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 896 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 650 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 246 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2565
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ท.ปุมสักก์ ตั้งสมบูรณ์ (สังกัด ผชย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 40 สัญญา เป็นเงิน 583,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 16 สัญญา เป็นเงิน 11,770,500.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 56 สัญญา จำนวน 12,353,700.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
1. รายได้ : 2,604,720.45.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 149,155.42.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,455,565.03.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 893 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 650 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 242 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1.พ.อ.อ.วีรภัทร อภัยพงษ์  (สังกัด ฝูง.501.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.น.ท.สุรบดี บุญคำมูล (สังกัด ผสอ.)
2..พ.อ.อ.กฤษฏา กลิ่นสมหวัง (สังกัด ฝูง.501)
สมาชิกเข้าใหม่
1.จ.อ.ภูริเดช โพธิ์ทอง (ฝูง.501)
2.จ.ต.สยามรัฐ สระทองจันทร์ (สังกัด ทสห.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 36 สัญญา เป็นเงิน 553,380.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน 19,064,000.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 54 สัญญา จำนวน   19,617,380.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2565
ประจำเดือน มกราคม 2565
1. รายได้ : 2,317,647.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 109,124.87.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,208,522.13.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 892 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 651 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 241 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1.น.ท.หญิงณัฐกาญจน์ โกสุมวัชราภรณ์  (สังกัด รร.นนก.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.พ.อ.อ.อุบลศักดิ์ ใยบำรุง  (สังกัด ร้อย ทสห.)
สมาชิกเข้าใหม่
1.พ.อ.อ.อิสเรศ หรั่งสอาด (ฝูง.501)
2.พ.อ.ท.โสภณ แช่มช้อย (สังกัด ผขส.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 27 สัญญา เป็นเงิน 438,840.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 22 สัญญา เป็นเงิน 18,283,000.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 49 สัญญา จำนวน 18,721,840.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
1. รายได้ : 2,514,496.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 153,357.90.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :   2,667,853.90.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 893 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 654 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 239 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.อ.วิชัย เนียมสิน (ข้าราชการบำนาญ)
2.ร.อ.ธวัชชัย ยอดแก้ว (ข้าราชการบำนาญ)
3.ร.ท.เชาวลิต  จัตุเนตร (ข้าราชการบำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.พ.อ.อ.ธวัชชัย  จตุเทน (สังกัด รพ)
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ท.พงษ์ศิริ พงษ์ไพร (ฝูง.501)
2.นางอุไรวรรณ เฉลิมเกียรตินุกูล (สังกัด ผสก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 37 สัญญา เป็นเงิน 583,800.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 17 สัญญา เป็นเงิน 9,515,700.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 54 สัญญา จำนวน 10,099,500.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1. รายได้ : 2,629,357.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 499,667.43.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,129,689.57.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 895 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 658 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 237 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1.น.อ.ชจร อินทรศักดิ์ (ข้าราชการบำนาญ)
2.ร.ท.สัญญา อภัยภูเบศร์ (ข้าราชการบำนาญ)
3.ร.ต.อำนาจ ธุวสุจิเรข (ข้าราชการบำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ท.นฤทธิศักดิ์ บุตรศรีภูมิ(สังกัด ฝูง.501)
2.จ.อ.หญิง ฃลิตา จุตุเนตร(วสังกัด ฝคก.)
3.นายวิรัตน์ มาลาพันธ์(สังกัด ผฃย)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 32 สัญญา เป็นเงิน 489,620.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 11 สัญญา เป็นเงิน 9,767,0003,100.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 61 สัญญา จำนวน 10,256,526620.- บาท