ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
1. รายได้ : 2,402,908.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 211,437.05.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,191,470.95.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 874 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ส.ศิริลักษณ์ กันมา
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.วัชรพล โพธิ์ทอง (สังกัด ผสอ.)
2. จ.ต.อัครฃัย หาญกล้า (สังกัด ผขส.)
3. จ.ต.ฤทธิกร สายคำมูล  (สังกัด ผชย.)
4. นายณัฐพล เชาวน์โอภาส  (สังกัด ผขส.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 46 สัญญา เป็นเงิน 681,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 19 สัญญา เป็นเงิน 15,374,100.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน 16,055,300.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
1. รายได้ : 2,213,979.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 207,139.15.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,006,839.85.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 871 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 638 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ส.สุภาวดี เครือแตง
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตนมงคล (สังกัด ผชอ.)
2. จ.ต.วรินทร์ พิริยะเกียรติไพศาล (สังกัด ผชย.)
3. จ.ต.ธนพล  พรมอุบล (สังกัด ผสอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 37 สัญญา เป็นเงิน 586,300.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 10 สัญญา เป็นเงิน 5,517,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 47 สัญญา จำนวน 6,103,300.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2563
ประจำเดือน เมษายน 2563
1. รายได้ : 2,217,192.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 214,423.89.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,002,768.11.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 869 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 636 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1.พ.อ.อ.พิเชฐ พุ่มจิตร (สังกัด ผสก)
2.จ.อ.อิศวรรณ์ นวลกิ้ม (สังกัด ฝูง 501)
3.น.ส.น้ำผิึ้ง แจ้งสามสี (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
4.น.ส.ปิ่นปินัทธ์ แก้วฉลาด (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1.พ.อ.อ.ตรีพล พิชัยกาญจน์ (สังกัด ฝูง.501)
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. พ.อ.อ.สุพรรณ์ แก้วสุพรรณ (สังกัด ฝูง 501)
2. จ.อ.หญิงปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ (สังกัด ผกร.)
3. จ.ต.อภิชัย อุ่นใจเพี่ือน (สังกัด ผชย.)
4. น.ต.สุรบดี วงศ์คำมูล (สังกัด ผสอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 35 สัญญา เป็นเงิน 518,300.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน 24,657,500.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน 25,175,800.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563
1. รายได้ : 2,371,679.15.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 2,109,669.23.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 262,009.92.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 870 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 636 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 237 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1.พ.อ.อ.มนตรี นิมา (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1.จ.อ.ฃลวิทย์ พรหมภักดี (สังกัด ร้อย ทสห.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.น.ท.จรัญ เฉลยจรรยา  (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.อ.สวโรจน์ ไชยสิริศุภสิน (สังกัด ฝูง.501)
2. พ.อ.อ.อาณัฐ พึ่งภิญโญ (สังกัด พัน.อย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 43 สัญญา เป็นเงิน 670,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน  16,626,450.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน  17,296,650.00.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1. รายได้ : 2,015,859.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 210,437.44.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,805,421.55.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 871 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 634 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 237 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.ท.บรรจง สีเสม  (สังกัด บำนาญ.)
2.ร.ต.ภคภพ เมืองจันทร์ (สังกัด บำนาญ)
3.พ.อ.อ.ปฏิภัทร พึ่งทรัพย์  (สังกัด ร้อย ทสห.)
4.จ.อ.กรกต เกตุกุล  (สังกัด ผชอ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ต.เอกกราช จันทาคำ (สังกัด ผสอ,)
2. จ.อ.ฐิติกร ธนะสังข์ (สังกัด ผชอ.)
3. จ.อ.ภูเบศร์ เปล่งปลั่ง (สังกัด ผชอ.)
4.จ.ท.พงศกร ทรัพย์สมบูรณ์  (สังกัด ผสอ.)
5.จ.ต.ปิยะณัฐ ชิณขักร์  (สังกัด ผสอ.)
6.จ.ต.ธนากร บุญตามทัน (สังกัด ผนบ.)
7.จ.ต.ผจญ สมนึก  (สังกัด ผกพ.)
8.จ.ต.สราวุธ จักกะพาก (สังกัด ผธก.)
9.จ.ต.เอกพงษ์  แซ่เฮ้ง (สังกัด ฝคก.)
10.นายอิทธิพัทธ์ โสกงโสด  (สังกัด ผสอ.)
11.นายจักรพงศ์ ชัยสิทธิ์  (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
12.น.ส.ขวัญณดา  เต็งน้อย  (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 41 สัญญา เป็นเงิน 614,400.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน  15,884,800.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน  16,499,200.00.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
1. รายได้ : 2,543,041.08.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 200,792.92.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,342,248.08.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 863 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 632 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 231 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.ต.สิริวัฒน์  พิศผ่อง  (สังกัด บำนาญ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.ร.ต.สุรวัฏ  อิ่มใจ (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.อ.วรพล สิทธิประเสริฐ (สังกัด ฝูง.501.)
2. จ.ท.อธิพงษ์ กิติราช (สังกัด ฝูง.501)
3. จ.ต.ชัชรินทร์ คุ้มพะเนียด (สังกัด ร้อย.ทสห.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 56 สัญญา เป็นเงิน 858,300.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน  12,977,600.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน  13,835,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
1. รายได้ : 2,023,412.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 189,049.56.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,834,362.44.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 861 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 630 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 231 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.ท.โอภาส  สาตรา (สังกัด บำนาญ.)
2.ร.ต.สิทธิภูมิ  สาลีเขตต  (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.ร.ต.สุรวัฏ  อิ่มใจ (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. พ.อ.อ.ศุภวิชญ์   หินแก้ว  (สังกัด ผชย.)
2. จ.อ.อภินันท์   เชยชอุ่น  (สังกัด ผสอ.)
3. จ.ท.จิรเมธ  กองเงินนอก  (สังกัด  ผชอ.)
4.จ.ต.กิตติภณ  วจยะสิริวรรณ  (สังกัด  ผชอ.)
5.จ.ต.ภัททพล  พูลทั่วญาติ  (สังกัด ร้อย ทสห.)
6.จ.ต.ยุทธนา  จิจจ์เอื้อ  (สังกัด ร้อย ทสห.)
7.จ.ต.ธนาคินทร์   ปุ่นปาน  (สังกัด พัน.อย.)
8.น.ส.มาริษา   สายนพคุณ  (สังกัด อาคารที่พักฯ)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 35 สัญญา เป็นเงิน 508,400.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 13 สัญญา เป็นเงิน  9,389,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 48 สัญญา จำนวน  9,897,400.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
1. รายได้ : 2,088,080.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 515,,834.79.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,572,245.21.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 855 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 636 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 219 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1.น.ท.ธำรง  สุนทรวงษ์ (สังกัด  ผขส.)
2.น.ท.เวชยันต์ ไทยพร  (สังกัด ย้ายสังกัด)
3.ร.ต.ทวีศักดิ์ อยู่ฉ่าง  (สังกัด บำนาญ)
4.พ.อ.อ.สุพรรณ์ แก้วสุพรรณ  (สังกัด  ฝูง 501)
5.พ.อ.ต.นพดล จิตรมั่น  (สังกัด  พัน.อย.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. น.อ.เสกสรร สายเพ็ชร์ (สังกัด บก.)
2. น.อ.กิจจาพจน์ สุกเพชร (สังกัด บก.)
3. จ.อ.สุเมธ รักคุณ  (สังกัด  ฝูง.501.)
4.จ.ท.กวิน  เชื้ออินต๊ะ  (สังกัด  ฝูง.501)
5.จ.ต.อนุพงษ์ กันธง  (สังกัด ร้อยทสห.)
6.จ.ต.ทิวานนท์ แก้วหีด  (สังกัด พัน.อย.)
7.นายปรัชญา  วงษฺสวัสดิ์ (สังกัด ผชย)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 37 สัญญา เป็นเงิน 553,100.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 14 สัญญา เป็นเงิน  8,192,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 51 สัญญา จำนวน  8,745,100.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
1. รายได้ : 2,247,333.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 147,541.58.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,099,791.42.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 853 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 632 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 221 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1.น.ท.อนุชา   บุญชัย  (สังกัด  ผชอ.)
2.ร.ท.เจษฏากร   วัดสง่า  (สังกัด  ฝูง 501)
3.ร.ต.หญิง ช่อผกา  ภู่โตกหวาย  (สังกัด บำนาญ)
4.พ.อ.อ.สถาพร   เพชรดำ  (สังกัด  ฝูง 501)
5.พ.อ.อ.ชอบชนะ   เนตินิยม  (สังกัด ฝูง 501)
6.นางอำพร    เลือดไทย   (สังกัด  ผกพ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.พ.อ.อ.สมสิน   สาลีโคตร  (สังกัด พัน.อย.)
สมาชิกเข้าใหม่
1. น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ (สังกัด บก.)
2. พ.อ.อ.ธวัชชัย   จตุเทน (สังกัด รพ.)
3. จ.ท.ชัยชนะ   เนียมสิน  (สังกัด  ฝูง.501.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 34 สัญญา เป็นเงิน 511,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 13 สัญญา เป็นเงิน  8,326,400.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 47 สัญญา จำนวน  8,837,400.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2562
ประจำเดือน กันยายน 2562
1. รายได้ : 2,339,006.62.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 2,452,091.60.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  113,084.38  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : - บาท
5. จำนวนสมาชิก : 857 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 636 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 221 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กันยายน  2562
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ต.วัศพล สอนไทย (สังกัด รพ.)
2. จ.อ.วิษณุพงศ์ ลาน้ำเที่ยง (สังกัด พัน.อย.)
3. จ.ต.พงศธร  ปทุมมาศ (ร้อย ทสห.)
4. น.ส.กิรณา เบญจมงคลชัย (สังกัด รพ.)
5. น.ส.จุฑามาศ วงษ์เณร (สังกัด ผพธ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 51 สัญญา เป็นเงิน 822,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 14 สัญญา เป็นเงิน  6,804,760.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน  7,627,660.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2562
ประจำเดือน สิงหาคม 2562
1. รายได้ : 2,249,890.49.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 150,056.60.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,099,833.89 - บาท
5. จำนวนสมาชิก : 852 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 631 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 221 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1.จ.อ.อรรถพล  เทียมทัน  (สังกัด พัน.อย.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.จ.ท.อธวัฒน์ แก้วสนธยา  (สังกด ผพธ.)
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.ธีรวัฒน์  จุฬามณี  (สังกัด ฝูง 501)
2. พ.อ.อ.ธฌาภัทร  ชยานุสรณ์รัตนกุล (สังกัด ผนบ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 57 สัญญา เป็นเงิน 546,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 14,158,600.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 77 สัญญา จำนวน  14,704,800.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
1. รายได้ : 2,399,569.49.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 167,937.65.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :  - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,231,631.84 - บาท
5. จำนวนสมาชิก : 852 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 623 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 229 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม  2562
สมาชิกที่ลาออก 
1.นางอุไรวรรณ  เฉลิมเกียรตินุกูล  (สังกัด ผสก.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.อินทัช  เนตรน้อย  (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ท.ไชยวัฒน์  โสภิณ (สังกัด พัน.อย.)
3. นายศุภกิจ  มนพลับ  (สังกัด ผสก.)
4. น.ส.นันท์นภัส  เหมือนประยูร   (สังกัด รพ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 34 สัญญา เป็นเงิน 465,400.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 12,435,505.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 70 สัญญา จำนวน  12,900,905.00.- บาท