ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
1. รายได้ : 2,483,869.17.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 187,392.14.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,296,477.03.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 889 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 646 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 243 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. น.ต.เชาวลิต ชูศรี (สังกัด ผกง.)
2. น.ต.เชาวลิต ชูศรี (สังกัด ผกง.)
3. จ.ต.ยศวัฒน์ วงษ์เนตร  (สังกัด ร้อย.ทสห.)
4. นายอิสราพงษ์ กล้ากสิการ (สังกัด  ผพธ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 54 สัญญา เป็นเงิน  876,840.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน  18,044,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 72 สัญญา จำนวน 18,920,840.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2564
ประจำเดือน มีนาคม 2564
1. รายได้ : 2,704,529.17.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 1,953,106.92.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 751,422.25.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 883 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 642 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 241 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.ต.ประยุทธ  เทียมทัด (สังกัด  บำนาญ)
2. จ.อ.รักศักดิ์ ศรีตระกูล (สังกัด  พีน.อย.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. น.ท.รภัสสรณ์  ทองแท้ (สังกัด ผพธ)
2. ร.ท.ปราณนต์ บุญเจริญไพศาล (สังกัด  ผสอ.)
3. จ.อ.สราลัญ ครุฑเสือ  (สังกัด ผสอ.)
4. จ.อ.วรภัทร ทับสุลิ (สังกัด  ผชอ.)
5. จ.ท.ธรรมชาติ  ตราครบุรี  (สังกัด  ผสอ.)
6. จ.ท.ชานนท์ งอนลด  (สังกัด  ผขส.)
7. จ.ต.ชัยวุฒิ ตันอุดมวัฒน์  (สังกัด  ผชย.)
8. นายพรชัย ศรีเทฑ (สังกัด  ผชย.)
9. นายกิตติคุณ ศรีสุมาตย์  (สังกัด  ผกพ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 48 สัญญา เป็นเงิน  739,000.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 18 สัญญา เป็นเงิน  16,208,200.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 100 สัญญา จำนวน  16,947,200.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1. รายได้ : 2,174,820.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 221,492.62.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,952,327.78.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 872 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 643 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 229 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ท.สุขสัน สุปะทัง (สังกัด ฝูง 501)
2. พ.อ.อ.ศุภวิญ์ หินแก้ว (สังกัด ผชย.)
3. นายอมร นุ่มเจริญ (อาคารที่พักสวัสดิการ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. ร.อ.นรินทร์ สุทธคำ (สังกัด บน.41.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ท.รัฐฐาธิป บุญพามี (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ต.จักรพล กาญจนา (สังกัด กทน.)
3. จ.ต.เสกสรร โฉมวัฒนะชัย (สังกัด ผพธ.)
4. จ.ต.ธีรพงษ์ ประสมคำ (สังกัด ร้อย ทสห.)
5. จ.ต.ฃิราวุฒิ ยงชัยยุทธ์ (สังกัด ผชย.)
6. จ.ต.ภานุุพงศ์ สีนโดษ (สังกัด ร้อย.ทสห.)
7. นายอรรถพล จีนกอง (สังกัด ร้อย.ทสห.)
8. นายกิตติพงษ์ ใจวันดี (สังกัด ผธก.)
9. นายธนพล อินทร์จันทรฺ (สังกัด ร้อย.ทสห.)
10. น.ส.จารุวรรณ ศรีทรงเมือง (สังกัด ผสก.)
11. น.ส.กมลเนตร เจริญสุข (สังกัด ผชย.)
12. น.ส.อภิญญา อ่ำศรี (สังกัด ผกง)
13. นางสุรัสวดี จันทร์ขำ (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 64 สัญญา เป็นเงิน 959,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 35 สัญญา เป็นเงิน 25,646,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 100 สัญญา จำนวน 26,605,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2564
ประจำเดือน มกราคม 2564
1. รายได้ : 2,360,936.19.00. บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 227,689.24 บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,133,246.95.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 871 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 230 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2564
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ต.วินัย บูเงาะแงะ (สังกัด สปช.ทอ.)
2. ร.ต.สำเนียง ทอดสนิท (สังกัด บำนาญ.)
3. จ.ท.จิรเมธ กองเงินนอก (สังกัด ผชอ.)
4. น.ส.จุฑามาศ วงษ์เณร (สังกัด ผพธ.)
5. น.ส.ขวัญตา เต็งน้อย (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.วีศรุตม์ เชื้อไทย (สังกัด ฝูง.501.)
2. พ.อ.อ.เอกราษฏร์ ศิลปขันธ์ (สังกัด พัน.อย.)
3. จ.อ.กาญจนภัทร์ หาญจับพราน (สังกัด พัน.อย.)
4. จ.ท.กฤษฏา คงกะเรียน (สังกัด พัน.อย.)
5. จ.ต.บุญกร กระแสโสม (สังกัด พัน.อย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2564
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 41 สัญญา เป็นเงิน 637,030.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 25,646,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 100 สัญญา จำนวน 19,436,664.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประจำเดือน ธันวาคม 2563
1. รายได้ : 2,341,820.00. บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 221,447.75 บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,120372.25.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 873 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 642 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 231 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.ต.ภราดา หงษ์ภักดี  (สังกัด บำนาญ)
2. พ.อ.อ.มงคล ซ่อมศิลป์ (สังกัด ผชอ.)
3. จ.ต.วิกรม เหมพิทักษ์  (สังกัด ผชอ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. จ.อ.อนุวัฒน์ กันฟอง (สังกัด ผชอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. น.ท.พิชยา เหมือนพร้อม (สังกัด ฝูง.501.)
2. ร.ท.วิญญุลัญช์ สุขประเสริฐ (สังกัด ฝูง 501.)
3. จ.อ.ฐิติกานต์ กสิพล (สังกัด ผสอ.)
4. จ.ท.กรสุธี สายสิน  (สังกัด พัน.อย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 64 สัญญา เป็นเงิน 959,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 35 สัญญา เป็นเงิน 25,646,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 100 สัญญา จำนวน  26,605,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1. รายได้ : 2,389,086.00. บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 561,629.31 บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,827,456.69.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 873 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 642 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 231 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. นายประหยัด อ่ำคำ (สังกัด พนักงานราชการ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. ร.ต.เอกราช จันทาคำ (สังกัด ฝทสส)
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. ร.ต.ศุภชัย สุภาภา (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.นฤทธิศักดิ์ บุตรศรีภูมิ (สังกัด ฝูง.501.)
2. จ.อ.หญิง ชลิตา จัตุเนตรฺ์ (สังกัด ฝคก.)
3. นายวิรัตน์ มาลาพันธ์ (สังกัด ผชย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน 386,300.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 12,333,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 53 สัญญา จำนวน 12,719,300.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
1. รายได้ : 2,310,339.00. บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 175,001.69 บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,135,337.31 บาท
5. จำนวนสมาชิก : 873 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 643 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 230 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ท.นริศน์ เลือดไทย  (สังกัด ผกพ.)
2. ร.ต.สันทัด พรหมมณี (สังกัด บำนาญ)
3. พ.อ.อ.วสันต์ เขียวสง่า (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. ร.ต.มานิต ชุ่มชื่น (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.ธีรภัทธ จันทร์ทอง  (สังกัด พัน.อย.)
2. จ.ท.วรณ บุญนิ่ม  (สังกัด  ร้อย ทสห.)
3. จ.ท.ภูวิศ คำราษฏร์  (สังกัด  ผชอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 39 สัญญา เป็นเงิน 568,796.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 14 สัญญา เป็นเงิน 11,507,100.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 53 สัญญา จำนวน  12,075,896.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2563
ประจำเดือน กันยายน 2563
1. รายได้ : 2,335,601.35.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 31,383.12.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,304,218.23.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 874 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 648 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 226 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2563
สมาชิกที่ลาออก 
ไม่มี
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.นายน้อย  พงษ์รักษา  (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
ไม่มี
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 35 สัญญา เป็นเงิน 514,280.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 12,624,800.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 53 สัญญา จำนวน  13,139,080.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
1. รายได้ : 2,383,263.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 186,952.12.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,196,310.88.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 875 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 234 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. จ.อ.ธิติวุฒิ โกมินทร์ (สังกัด ผขส.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.น.ท.สุนทร มาสันเที๊ยะ  (สังกัด ผสอ.)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ต.สราวุธ หงษ์โต (สังกัด พัน.อย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 49 สัญญา เป็นเงิน 783,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 17,162,100.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน 17,946,000.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
1. รายได้ : 2,341,737.22.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 260,937.17.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,080,800.05.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 876 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 643 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. พ.อ.อ.เอกชัย ยอดชาย (สังกัด ผนบ.)
2. จ.ท.ธนวัตน์ สืบทอง (สังกัด ผชอ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.ภาคภูมิ โรจนศิริพงษ์ (สังกัด รพ.)
2. พ.อ.อ.อำนาจ ยศสิงห์ (สังกัด อย.)
3. จ.อ.นัญธวุฒิ โปตะการักษ์ (สังกัด อย.)
4. จ.ท.ภาสกร ทองวิเศษ (สังกัด อย.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 49 สัญญา เป็นเงิน 742,500.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน 18,732,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน 19,474,500.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
1. รายได้ : 2,402,908.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 211,437.05.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,191,470.95.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 874 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ส.ศิริลักษณ์ กันมา
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ท.วัชรพล โพธิ์ทอง (สังกัด ผสอ.)
2. จ.ต.อัครฃัย หาญกล้า (สังกัด ผขส.)
3. จ.ต.ฤทธิกร สายคำมูล  (สังกัด ผชย.)
4. นายณัฐพล เชาวน์โอภาส  (สังกัด ผขส.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 46 สัญญา เป็นเงิน 681,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 19 สัญญา เป็นเงิน 15,374,100.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน 16,055,300.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
1. รายได้ : 2,213,979.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 207,139.15.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,006,839.85.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 871 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 638 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 233 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ส.สุภาวดี เครือแตง
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
ไม่มี
สมาชิกที่เสียชีวิต
ไม่มี
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตนมงคล (สังกัด ผชอ.)
2. จ.ต.วรินทร์ พิริยะเกียรติไพศาล (สังกัด ผชย.)
3. จ.ต.ธนพล  พรมอุบล (สังกัด ผสอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 37 สัญญา เป็นเงิน 586,300.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 10 สัญญา เป็นเงิน 5,517,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 47 สัญญา จำนวน 6,103,300.00.- บาท