ในฐานะคนค้ำประกัน !!!


เนื่องจากมีสมาชิกจำนวนมากเกิดความกังวลใจในการที่จะต้องเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ เพราะทราบกันดีว่า "ในการค้ำประกันเงินกู้ให้กับบุคคลอื่น เท่ากับผู้ค้ำประกัน คือ ลูกหนี้ชั้นที่ 2 โดยปริยาย และเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บหนี้จาำกผู้ค้ำประกันได้ทันที เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้" และจะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งทางสหกรณ์ของเราก็ได้รับทราบข้อมูลและหาทางประนอมหนี้ที่เกิดขึ้นให้กับสมาชิก โดยผ่อนผันระยะเวลาการชำระหนี้ให้ตามที่สมาชิกร้องขอในขั้นต้น แต่ในฐานะคนค้ำประกันนั้นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ในเมื่อตามระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ว่า

  1. การค้ำประกันเงินกู้นั้น ภาระของผู้ค้ำประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อ ผู้กู้ได้จ่ายหนี้เงินกู้ให้กับทางสหกรณ์ จนหมดสิ้นแล้วเท่านั้น ผู้ค้ำประกันจึงมีความรับผิดชอบเท่ากันเสมือนกับว่าเป็นผู้กู้ทุกประการ
  2. ผู้ค้ำประกันย่อมผูกพันการค้ำประกันตามกฏหมายไม่ว่าผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันจะออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม
  3. การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันให้เป็นหน้าที่ของผู้กู้ที่จะเป็นผู้ยื่นเรื่องแจ้งต่อสหกรณ์ พร้อมจัดหาผู้ค้ำประกันรายใหม่พร้อมเอกสารยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฉะนั้น ผู้ค้ำประกันจึงไม่มีสิทธิยกเลิกการค้ำประกันทุกกรณี หากผู้กู้ยังจ่ายหนี้ให้สกรณ์ไม่หมด ดังนั้น ก่อนจะค้ำใครต้องตัดสินใจแล้วยอมรับสภาพ !! "เป็นคนค้ำประกัน"