ท่านต้องเตรียมพร้อมอย่างไร...เมื่อท่านทำเรื่องขอกู้เงินสามัญ และได้รับการอนุมัติเงินกู้อย่างรวดเร็ว !!


  1. สัญญากู้ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทั้งในส่วนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  2. ตรวจสอบสำเนาบัตรผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ว่าเอกสารแนบครบหรือไม่ โดยเรียงเอกสารตามลำดับ เริ่มจากผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ตามลำดับ จะได้สะดวกในการตรวจสอบเบื้องต้น ตรวจดูลายมือชื่อว่าเซ็นต์ครบหรือไม่ และการเซ็นต์ลายมือนั้น ซึ่งตรงกันระหว่างสำเนาบัตร กับเอกสารหรือไม่
  3. ตรวจสอบสำเนาบัตรนั้นๆ หมดอายุหรือไม่ และถ่ายเอกสารสำเนาบัตรต่างๆ ชัดเจนครบถ้วน
  4. การเขียนข้อความผิดพลาด สิ่งต้องห้าม คือ การแก้ไขบางส่วน โดยใช้ลิควิคเปเปอร์ เพราะอย่างตัวเลข ตัวหนังสือ ถ้าเขียนผิด ต้องเขียนใหม่ทั้งแถว พร้อม เซ็นต์ชื่อกำกับด้วยปากกาสีเดียวกับที่เขียนสัญญา
  5. คำขอกู้เงินสามัญ ต้องใช้แบบฟอร๋มที่ทางสหกรณ์ จัดทำขึ้นเท่านั้น
  6. สมาชิกที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนลายเซ็นต์ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อมาที่สหกรณ์ด้วย เพื่อเป็นการอัพเดตลายมือชื่อ และยังเป็นการไม่ให้เพื่อน หรือใครๆ มาแอบอ้างสิทธิส่วนบุคคลเราได้
  7. คำขอกู้เงิน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ท่านต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ทุกคน เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบด้วยและจะมีการโทรติดต่อกลับ เพื่อเป็นการยืนยันทั้งเรื่องกู้และค้ำประกัน
  8. ตัวเลขในการเขียนสัญญาให้เขียนเป็นเลขอารบิค เท่านั้น