ขอเชิญสมาชิก สอ.บน.5 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/58


ขอเชิญสมาชิก สอ.บน.5 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/58 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ลงทะเบียน 13.00 น.