ขยายเวลาการซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ (รอบที่ 3) ตั้งแต่ 1 ก.ค.58 ถึง 30 ก.ย.58


เนื่องด้วยมติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ครั้งที่ 8/58 ลงวันที่ 2 ก.ค.58 ได้มีมติให้ขยายเวลาการซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ (รอบที่ 3)
ตั้งแต่ 1 ก.ค.58 ถึง 30 ก.ย.58 ในจำนวนเงินคนละ 50,000.- บาท