ประกาศ ปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 3.75) และเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย 2.5)


      เนื่องด้วยมติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ครั้งที่ 11/61 ลงวันที่ 8 พ.ย.61 ได้มีมติให้ปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75) และให้เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ย 2.5) ตั้งแต่ 9 พ.ย. 61 เป็นต้นไป
 
หมายเหตุ ซึ่งตามมติคณะกรรมการ เงินฝากทั้งสองประเภทฯ จะฝากได้บัญชีละไม่เกิน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)