ประกาศ แต่งตั้ง คณก.ดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สอ.บน.5 จำกัด


เพื่อให้การดำเนินงานของ สอ.บน.5 จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สมความมุ่งหมายของทางราชการ จึงให้ดำเนินการดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ  

ประกาศ แต่งตั้ง คณก.ดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สอ.บน.5 จำกัด  pdf1 [ Download ]